Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz do  klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie od 1 marca 2022 roku.

Informacje ogólne

 

Zasady przyjmowania do oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych określone zostały w:

Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737);

Uchwale Nr XXIX.245.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wieniawa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

Uchwale Nr XXIX.246.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji,  ich wartości punktowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieniawa;

Zarządzeniu  Nr 10.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzonych jest Gmina Wieniawa.

Przyjmowanie do oddziałów przedszkolnych

 

  1. Do oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi  Jana Kochanowskiego w Wieniawie na rok szkolny 2022/2023  przyjmowane są:

dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2019 - 2017);

dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się na wolne miejsca dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Wieniawa.
  2. Rodzice/opiekunowie dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie składają deklarację  kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023 w terminie 7 dni od rozpoczęcia rekrutacji tj. od dnia 1 marca 2022 roku  (załącznik nr 1).
    Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2022 r.
  3. Rodzice/ opiekunowie, którzy chcą posłać dziecko do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy składają wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (załącznik nr 2).
  4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Wieniawa mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

 

Przyjmowanie do klasy I

 

1. Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi Jana Kochanowskiego w Wieniawie na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:

7-letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym;
6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 2. Do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice/opiekunowie kandydatów składają do Dyrektora Szkoły zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej (załącznik nr 3).

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi Jana Kochanowskiego w Wieniawie mogą być przyjęci do klasy I
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący szkołę – Gminę Wieniawa w Uchwale Nr XXIX.246.2017 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 27 marca 2017 r. Rodzice/opiekunowie kandydatów składają do Dyrektora Szkoły zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej (załącznik nr 4).

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 jest prowadzone w terminach określonych  w Zarządzeniu Nr 10.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzonych jest Gmina Wieniawa. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

 

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie dostępne są w sekretariacie szkoły oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły pod adresem http://www.pspwieniawa.pl .

Wnioski rekrutacyjne należy składać do sekretariatu szkoły (osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) od 1 marca 2022 roku.

 

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

mgr Rafał Pawlikowski