Szkolenie nauczycieli (2)

W dniach 30.11.2018–01.12.2018 roku w ramach projektu „Nowoczesne metody kształcenia uczniów w Gminie Wieniawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie odbyło się szkolenie z zakresu „Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce”.

W szkoleniu brało udział 10 nauczycieli realizujących projekt w szkole. Celem szkolenia było podniesienie wśród nauczycieli kompetencji dotyczących wykorzystywania w pracy dydaktycznej narzędzi TIK.

Podczas warsztatów szkoleniowych nauczyciele doskonalili:

•          podłączanie i uruchamianie zestawu interaktywnego,

•          używanie elementów wyposażenia zestawu,

•          sterowanie pracą i ustawieniami zestawu,

•          postępowania w typowych sytuacjach awaryjnych,

•          nanoszenie notatek i rysunków na tablicę interaktywną oraz na istniejące zasoby,

•          korzystanie z podstawowych funkcji do tworzenia i wyświetlania notatek,

•          wyświetlanie filmów i prezentowanie zasobów Internetu na tablicy,

•          tworzenie prostych ćwiczeń interaktywnych,

•          tworzenie złożonych ćwiczeń interaktywnych przy wykorzystaniu kreatorów ćwiczeń umieszczonych w oprogramowaniu.

Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy BCS Balcerzak, Holisz, Jaworski z Płocka, pan Łukasz Woźniak.

Asystent koordynatora Wątła Hanna